Loading...
Kê khai thông tin SV, HV, NCS đang học tại trường.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾSố: /ĐHKT-CTSV

V/v: Kê khai thông tin SV, HV, NCS đang học tại trường.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019


Căn cứ công văn số 78/BGDĐT-VP ngày 07/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai báo cáo thống kê năm học 2018 - 2019, Ban Giám hiệu đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho toàn thể sinh viên, học viên, NCS đang học tại trường kê khai thông tin qua đường link như sau:

 

              1. Đường link kê khai: https://thongtinnguoihoc.ueb.edu.vn

2. Thời gian kê khai: Từ ngày 22/03/2019 đến hết ngày 28/03/2019.

Đây là nhiệm vụ quan trọng của Nhà trường, các Khoa/Viện đôn đốc sinh viên, học viên, NCS khai báo đầy đủ thông tin tại đường link trên đúng thời hạn.

 
 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám Hiệu (để b/c);

- Lưu VT, ĐT.C2.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CT&CTSV

TS. Bùi Hồng CườngCác tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn