Loading...
Hướng nghiên cứu chính của giảng viên

Research Orientations of lecturers

No.

Department

Lecturers

Main Research Orientations

Hướng nghiên cứu của GV

Email

1

Finance department

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

- Green bank
- Microfinance
- Bank restructuring
- Corporate governance in banks
- Capital Structure

- Ngân hàng xanh
- Tài chính vi mô
- Tái cấu trúc Ngân hàng
- Quản trị doanh nghiệp trong Ngân hàng
- Cơ cấu vốn

tuttt76@gmail.com

2

PGS.TS. Lê Trung Thành

- Financial management
- Strategic planning
- Local budget management
- Financial investment, risk management

 

- Quản lý tài chính
- Lập kế hoạch chiến lược
- Quản lý ngân sách địa phương
- Đầu tư tài chính, quản lý rủi ro

ltthanh@vnu.edu.vn

3

TS. Nguyễn Thị Nhung

- Commodity Exchange
- Derivatives
- Risk Management
- Financial Investment and Analaysis
- Green Finance

- Giao dịch hàng hóa
- Phái sinh
- Quản lý rủi ro
- Phân tích và đầu tư tài chính
- Tài chính xanh

nguyenthinhung.1684@gmail.com

4

TS. Trịnh Thị Phan Lan

- Financial structure
- Financial analysis
- Financial appraisal of the project
- Risk analysis
- Personal Finance management

- Cấu trúc tài chính
- Phân tích tài chính
- Thẩm định tài chính dự án
- Phân tích rủi ro
- Quản lý tài chính cá nhân

lantp80@yahoo.com

5

ThS. Tô Lan Phương

- Cash flow management
- Financial management;
- Mergers and acquisitions

- Quản lý dòng tiền
- Quản lý tài chính
- Sáp nhập và mua lại

phuong.tolan@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Quốc Việt

- Asset valuation,
- Financial markets
- M&A

- Định giá tài sản,
- Thị trường tài chính
- Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

ngqviet@vnu.edu.vn

7

TS. Vũ Thị Loan

- Corporate finance
- Financial risk man agement
- Portfolio management

- Tài chính doanh nghiệp
- Quản trị rủi ro tài chính
- Quản lý danh mục đầu tư

loanvu.kttn@gmail.com

8

TS. Lê Hồng Hạnh

 - Machine learning in finance
- Financial distress / bankruptcy
- Bank’s operating efficiency
- Event study in finance
- Học máy trong lĩnh vực tài chính
- Khủng hoảng tài chính / phá sản
- Hiệu quả hoạt động của Ngân hàng
- Nghiên cứu sự kiện trong tài chính

hanhhongle1990@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Hồng Minh

- Corporate Finance
- Green finance

- Tài chính Doanh nghiệp
- Tài chính xanh

nguyenhongminh@vnu.edu.vn

10

Banking department

TS. Đinh Thị Thanh Vân

- Banking services
- Electronic banking
- Personal finance
- Banking mergers and acquisitions
- Accessing capital and financing SMEs
- Microfinance
- Monetary Policy

- Dịch vụ ngân hàng
- Ngân hàng điện tử
- Tài chính cá nhân
- Sáp nhập và mua lại ngân hàng
- Tiếp cận vốn và tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Tài chính vi mô
- Chính sách tiền tệ

dinhthanhvan@gmail.com

11

TS. Nguyễn Phú Hà

- Investment bank model/ investment banking activities
- Social Finance / Fund sources for microfinance institutions and social enterprises in developing countries
- Venture capital funds
- Green bank

- Mô hình ngân hàng đầu tư / hoạt động ngân hàng đầu tư
- Tài chính xã hội / Nguồn quỹ cho các tổ chức tài chính vi mô và doanh nghiệp xã hội ở các nước đang phát triển
- Quỹ đầu tư mạo hiểm
- Ngân hàng xanh

phuha@vnu.edu.vn

12

ThS. Phùng Thị Thu Hương

- Bank Management
- Trade Finance
- Personal Finance
- Law and Policy of Banking System

- Quản trị ngân hàng
- Tài trợ thương mại
- Tài chính cá nhân
- Luật và các chính sách về ngân hàng

huong.phung2909@gmail.com

13

ThS. Nguyễn Hải Tùng

- Financial management

- Bank Management

- Fintech

- Quản trị tài chính

- Quản trị ngân hàng

- Fintech

nhtung@vnu.edu.vn

14

ThS. Nguyễn Khánh Tín

- Green finance

- Risk management in banking system

- Invesment bank

- Tài chính xanh

- Quản trị rủi ro trong ngân hàng

- Ngân hàng đầu tư

tinnk@vnu.edu.vn

15

Public finance department

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu

- Public finance
- Tax

- Tài chính công
- Thuế

nguyenhieudhqg@gmail.com

16

ThS. Lê Thị Phương Thảo

- Microfinance
- Financial management
- Financial institutions
- Monetary policy

- Tài chính vi mô
- Quản lý tài chính
- Tổ chức tài chính
- Chính sách tiền tệ

phuongthao185@gmail.com

17

TS. Trần Thị Vân Anh

- Macroeconomics
- Public finance
- International finance

- Kinh tế vĩ mô
- Tài chính công
- Tài chính quốc tế

anhdhqg@gmail.com

18

ThS. Đỗ Nguyễn Nguyệt Minh

- public finance

-international finance

-Tài chính công

-Tài chính quốc tế

nguyenminhdn@vnu.edu.vn


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn