Loading...
Thông báo về việc sinh viên tự liên hệ thực tập thực tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 


Số: 67/TCNH-ĐTĐH

V/v  quy định về tự liên hệ thực tập thực tế của sinh viên

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


     Hà Nội, ngày  11  tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:             - Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng

                                          - Ban Cán sự và Ban Chấp hành chi Đoàn các lớp

 

Căn cứ vào lịch trình đào tạo các chương trình cử nhân của Khoa Tài chính - Ngân hàng, Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo quy định đối với những trường hợp sinh viên tự liên hệ thực tập thực tế như sau:

1)    Sinh viên phải trình đơn xin thực tập thực tế ở đơn vị ngoài để Ban Chủ nhiệm Khoa xem xét và ra quyết định trước thời điểm chính thức thực tập 2 tuần;

2)    Sinh viên phải đăng ký và có tên trong danh sách thực tập thực tế theo kế hoạch của Khoa trong năm học đó (Kế hoạch cụ thể cho từng năm sẽ được thông báo tới giảng viên, sinh viên ngay khi có phê duyệt của Ban Giám hiệu Trường ĐHKT - ĐHQGHN);

3)    Sinh viên phải thực tập vào đúng khoảng thời gian Khoa tổ chức thực tập thực tế của năm học;

4)   Sinh viên phải viết bài thu hoạch thực tập thực tế theo đề bài chung của Khoa, nội dung của bài thực tập thực tế phải gắn với thực tế đơn vị sinh viên đăng ký thực tập ban đầu;

5)    Sinh viên nộp bài thu hoạch phải kèm theo giấy xác nhận có dấu của đơn vị sinh viên đăng ký thực tập, và sẽ được giảng viên trong Khoa chấm điểm theo đúng kế hoạch thực tập thực tế của Khoa trong năm học.

               Xem văn bản đã ký tại đây

Trân trọng thông báo./.

  

     

 Nơi nhận:

          - Như trên

         - Lưu VPK

   

 

             KT. CHỦ NHIỆM KHOA

            PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                   (Đã ký)

 

            TS. Đinh Thị Thanh Vân

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn