Loading...
Khung chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng (Hệ CLC)


1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
 
 Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 143 tín chỉ, trong đó:
- Khối kiến thức chung: 32 tín chỉ (Không tính các môn học GDTC, GDQP-AN và Kỹ năng mềm)
- Khối kiến thức theo lĩnh vực: 10 tín chỉ
- Khối kiến thức theo khối ngành: 19 tín chỉ
Bắt buộc: 17 tín chỉ                                                                                 
Tự chọn: 2/8 tín chỉ
- Khối kiến thức theo nhóm ngành: 20 tín chỉ
Bắt buộc:14 tín chỉ                                                                                  
Tự chọn: 6/18 tín chỉ
- Khối kiến thức ngành: 48 tín chỉ                                                      
Bắt buộc:27 tín chỉ                                                                                  
Tự chọn: 21/48 tín chỉ
- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 14 tín chỉ     
2. Khung chương trình đào tạo
2.1. Khóa QH2011-E-TCNH CLC
2.2. Khóa QH2012-E-TCNH CLC
2.3. Khóa QH2013-E-TCNH CLC
Chi tiết các chương trình đào tạo từ QH2015 CLC xem tại đây 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn