Loading...
Khung chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng (Hệ chuẩn)

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
 
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 128 tín chỉ, trong đó:
- Khối kiến thức chung: 27 tín chỉ (Không tính các môn học GDTC, GDQP-AN và Kỹ năng mềm)
- Khối kiến thức theo lĩnh vực: 10 tín chỉ
- Khối kiến thức theo khối ngành: 16 tín chỉ
                      + Bắt buộc:14 tín chỉ                                                                                  
                      + Tự chọn: 2/8 tín chỉ
- Khối kiến thức theo nhóm ngành: 19 tín chỉ
            + Bắt buộc: 13 tín chỉ                                                                                 
            + Tự chọn: 6/18 tín chỉ
- Khối kiến thức ngành:  45 tín chỉ                                                      
                      + Bắt buộc: 27 tín chỉ                                                                                 
                      + Tự chọn: 18/42 tín chỉ
- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 11 tín chỉ 
2. Khung chương trình đào tạo
2.3. Khóa QH - 2012 - E
Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn